Andmekaitse tingimused

1. ÜLDSÄTTED JA PÕHIMÕTTED

1.1 ZABRA Solutions OÜ on siiralt veendunud, et veebikeskkonna kasutamisel vajavad kliendid kindlustunnet, et nende kohta käivat teavet kogutakse ja kasutatakse ausalt, õigesti ja turvaliselt.

 • 1.2 ZABRA Solutions OÜ suurim väärtus on usaldusväärsed kliendisuhted. Isikuandmete töötlemisel lähtub ZABRA Solutions OÜ alati kliendi huvidest, õigustest ja vabadustest. Kliendi parimaks teenindamiseks ja kõigi lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks ZABRA Solutions OÜ kogub, töötleb ja säilitab andmeid kooskõlas õigusaktidega.
 • 1.3 Isikuandmete töötlemisel täidab ZABRA Solutions OÜ isikuandmete kaitse seaduses (edaspidi IKS) ja alates 25.05.2018 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi isikuandmete kaitse üldmäärus) sätestatud nõudeid.
 • 1.4 Isikuandmete töötlemisel ZABRA Solutions OÜ-s järgitakse järgmisi põhimõtteid:

 • 1.4.1 seaduslikkus ja õiglus – isikuandmeid töödeldakse seaduslikult ja õiglaselt;

  1.4.2 eesmärgikohasus – isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;

  1.4.3 minimaalsuse põhimõte – isikuandmeid võib koguda ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks;

  1.4.4 kvaliteet – isikuandmed peavad olema piisavad ja asjakohased ning ei tohi olla ülemäärased andmetöötluse eesmärke arvestades;

  1.4.5 õigsus – isikuandmed peavad olema õiged ja vajaduse korral ajakohastatud; mõistlike meetmetega tagatakse, et andmetöötluse eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutatakse või parandatakse viivitamata;

  1.4.6 säilitamine – isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekti tuvastada üksnes seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;

  1.4.7 turvalisus – isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab nende turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kadumise, hävimise või kahjustumise eest, rakendades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid;

  1.4.8 logipidamise kohustus – logisid pidamata ei ole võimalik järgida isikuandmete töötlemise põhimõtteid ega tagada andmete töötlemise turvalisust. Selleks, et ära hoida isikuandmete väärkasutamist ZABRA Solutions OÜ-s ning tagada, et tagantjärele oleks võimalik kindlaks teha, kes, millal ja miks ZABRA Solutions OÜ infosüsteemis andmeid vaadanud, töödelnud või vääralt kasutanud on, salvestab ZABRA Solutions OÜ logikirjeid isikuandmete töötlemise kohta. Säilitatakse logikirjed isikuandmete kogumisel, muutmisel, lugemisel, edastamisel, ühendamisel ja kustutamisel. Lugemist, avalikustamist ja edastamist kajastavad logid võimaldavad kindlaks teha nimetatud toimingute tegemise põhjenduse, kuupäeva ja kellaaja ning teabe isikuandmeid lugenud, avalikustanud või edastanud isiku kohta, samuti selliste isikuandmete vastuvõtjate nimed.


  2. MÕISTED

  2.1 Isikuandmed – teave inimese ehk füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta, millega teda saab otse või kaude tuvastada: nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaatorid (tunnused, mis sidevõrgus aitavad viia konkreetse isikuni), samuti füüsilised, geneetilised, vaimsed, majanduslikud, kultuurilised ja mistahes muud tuvastamist võimaldavad tunnused ja nende kombinatsioonid;

  2.2 Andmesubjekt / klient – füüsiline isik, kes kasutab ZABRA Solutions OÜ teenust, kes on avaldanud soovi kasutada ZABRA Solutions OÜ teenust või on alla laadinud ZABRA Äpp’i, kuid see isik ei pea olema kasutanud ZABRA tellimislahendust, ning kelle andmeid ZABRA Solutions OÜ töötleb kooskõlas isikuandmete kaitse tingimustega;

  2.3 Äripartner – ZABRA Solutions OÜ-ga liitunud veebipood ehk kauba müüja.

  2.4 Isikuandmete töötlemine – andmetega tehtav mistahes toiming: kogumine, korrastamine, säilitamine, muutmine, lugemine, kasutamine, edastamine, ühendamine, kustutamine jne;

  2.5 Käesolevad isikuandmete kaitse tingimused ei kehti, kui:

  2.5.1 tegu on juriidilise isiku või asutuse andmetega;

  2.5.2 teave ei võimalda inimest mõistlike pingutustega tuvastada;

  2.5.3 isikuandmeid ei töödelda automatiseeritult ning neist ei tehta ka andmekogumit;

  2.5.4 riik kasutab isikuandmeid oma julgeoleku tagamiseks või Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames.

  2.6 Isikuandmete vastutav töötleja on see ettevõte, kes määrab kindlaks isikuandmete töötluse eesmärgid ja vahendid. Volitatud töötleja on see, kes vastutava töötleja nimel ja ülesandel isikuandmeid töötleb. Vastuvõtja on iga isik või asutus, kellele isikuandmeid avaldatakse.

  2.7 Turvaline isikuandmete töötlemine – andmetele vastava turvalisuse taseme tagamiseks asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmete rakendamine.


  3. ISIKUANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA JA ANDMEKAITSESPETSIALIST

  3.1 Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on ZABRA Solutions OÜ (registrikood: 14368850, aadress: Mäealuse 2/1, 12618 Tallinn, e-post: andmekaitse@zabra.io, telefon:  +372 55681157).

  3.2 ZABRA Solutions OÜ andmekaitsespetsialist on Tatjana Kostrõkina, e-post: andmekaitse@zabra.io.

  3.3 ZABRA Solutions OÜ võib volitada kliendi isikuandmeid töötlema teisi isikuid või asutusi (edaspidi Volitatud töötleja) tingimusel, et sellise volitatud töötlejaga on ZABRA Solutions OÜ sõlminud lepingu, mille kohaselt on volitatud töötleja kohustatud töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse seadusest tulenevate volitatud töötlejale laienevate kohustuste täitmine. Ajakohase nimekirja kõigi volitatud töötlejate nimede, aadresside ja muude kontaktandmetega teeb ZABRA Solutions OÜ kliendile kättesaadavaks Kliendi taotluse alusel.


  4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

  4.1 ZABRA Solutions OÜ kogub isikuandmeid käesolevates isikuandmete kaitse tingimustes kindlaks määratud eesmärkidel ja seaduslikul otstarbel. Andmesubjektidelt ja muudest võimalikest allikatest kogutud andmeid kasutatakse vaid töötlemise eesmärgi saavutamiseks. Isikuandmete töötlemise eesmärgid on kindlaks määratud enne andmete kogumist ja töötlemise alustamist.

  4.2 ZABRA Solutions OÜ kliendiandmete töötlemise peamised eesmärgid:

  4.2.1 kliendisuhete loomine;

  4.2.2 kliendi isikusamasuse tuvastamine ja äripartneritega sõlmitud faktooringulepingu täitmine;

  4.2.3 tellimuste täitmine;

  4.2.4 kliendi tarbijaharjumuste uurimine;

  4.2.5 ZABRA Äpp’i kasutajale ülevaate koostamine kasutaja enda poolt sooritatud ostudest, maksetähtaegadest, maksetest ja täitmata jäänud kohustustest;

  4.2.6 ostustatistika koostamine;

  4.2.7 tarbijamängude ja kampaaniate korraldamine;

  4.2.8 kliendirahulolu ja turu-uuringute teostamine;

  4.2.9 kliendibaasi haldamine ja analüüsimine;

  4.2.10 otseturustuse ja personaaliseeritud pakkumiste korraldamine;

  4.2.11 kliendi maksekohustuse täitmise tagamine, sh kliendi maksevõimekuse ja usaldusväärsuse hindamiseks;

  4.2.12 kahju ärahoidmiseks või hüvitamiseks või nõuete maksmapanekuks või võla sissenõudmiseks;

  4.2.13 kliendi kaebuste ja rikkumiste menetlemine;

  4.2.14 meeldetuletuste edastamine;

  4.2.15 ZABRA Solutions OÜ teenuste ja ZABRA Äpp’i arendamine, et tegeleda teenuses ettetulevate probleemidega ning muuta teenuse sisu paremaks;

  4.2.16 kliendile vihjete andmine selle kohta, kuidas ZABRA Äpp’i paremini kasutada, ning kliendi teavitamine mobiilirakenduse uutest funktsioonidest;

  4.2.17 ZABRA Äpp’i kasutajakonto sulgemisene;

  4.2.18 ZABRA Solutions OÜ rikutud või vaidlustatud õiguste kaitsmine (nt andmete edastamine kohtule);

  4.2.19 ZABRA Solutions OÜ õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

  4.3 ZABRA tellimislahenduse teenuse osutamisel võib ZABRA Solutions OÜ töödelda järgmisi kliendi isikuandmeid:

  4.3.1 nimi ja isikukood;

  4.3.2 kodakondsus ja residentsus;

  4.3.3 suhtluskeel;

  4.3.4 kliendi kontaktandmed (elukoha- ja postiaadress, telefon, e-posti aadress jne);

  4.3.5 ZABRA abil kliendi poolt ostetud tooted ja nende tootegrupid, toodete hinnad ning poed, kust ostud on sooritatud;

  4.3.6 kliendi sünnikuupäev;

  4.3.7 kliendi mobiiltelefoni number;

  4.3.8 kliendi vanus ja sugu;

  4.3.9 kliendi kasutajatunnus ja salasõna;

  4.3.10 kliendi IP-aadress;

  4.3.11 kliendi mobiiltelefoni identifitseerimisandmed (IMEI kood);

  4.3.12 kliendi poolt toodete ja teenuste kasutamise eesmärk;

  4.3.13 kliendi poolt teenuses märgitud eelistused;

  4.3.14 kliendi lemmikpood ja teenuses loetletud ostukuupäevad;

  4.3.15 kliendi teenuse kasutamise ajalugu ja aktiivsus;

  4.3.16 teave meililistidega liitumise, tellimuste ja maksete kohta;

  4.3.17 kliendi kontaktandmed sotsiaalmeediateenustes, nt Facebooki kasutajatunnus;

  4.3.18 sotsiaalmeediakontodel (nt Google ja Facebooki kontol) olev põhiteave (kliendi nõusolekul);

  4.3.19 kliendi asukoha andmed, sh tehingu teostamise koht, IP-aadress, sisselogimise koht, internetikasutuse logiandmed;

  4.3.20 kliendi poolt kasutatav hüüd- või ekraaninimi;

  4.3.21 kliendi finantsandmed, sh sissetulek, kohustused, varasem maksekäitumine, vara, võlgnevused, sh maksehäireregistritest saadud andmed;

  4.3.22 kliendi usaldusväärsusega seotud andmed, sh kliendi võlgnevused ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju andmed, rahapesuga, terrorismi rahastamisega või organiseeritud kuritegevusega seotuse andmed;

  4.3.23 kliendi profiilipilt ehk avatar;

  4.3.24 kliendi kaebused;

  4.3.25 kliendi vastused küsimustele ja anketeerimise tulemused;

  4.3.26 muu teave, mida klient ZABRA kasutades avaldab.

  4.4 ZABRA Solutions OÜ ei võõranda, rendi ega anna muul viisil kolmandatele isikutele üle või kolmandate isikute kasutusse ZABRA tellimislahenduse  teenuse raames saadud kliendi isikuandmeid.

  4.5 ZABRA Solutions OÜ ei kogu eriliigilisi isikuandmeid klientide kohta.


  5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ALUSED

  5.1 Üldjuhul töötleb ZABRA Solutions OÜ isikuandmeid andmesubjektiga võlaõiguslikesse suhtesse astumiseks ja võlaõiguslikke lepingute täitmiseks. Muuhulgas toimub töötlemine lepingulisel alusel järgnevate töötlemistoimingute puhul:

  5.1.1 kliendisuhte loomisel andmete kogumine ja töötlus;

  5.1.2 kliendi isikusamasuse tuvastamine ja äripartneritega sõlmitud faktooringulepingu täitmine;

  5.1.3 tellimuse täitmine;

  5.1.4 kliendi poolt kohustuste täitmise tagamine, sh võla sissenõudmine;

  5.1.5 kliendile ZABRA tellimislahenduse  teenuste osutamine, sh ZABRA Äpp’i kasutajale ülevaate koostamine kasutaja enda poolt sooritatud ostudest, maksetähtaegadest, maksetest ja täitmata jäänud kohustustest;

  5.1.6 ZABRA tellimislahendusega  ostetud kauba kohta makseteatise koostamine, makseteatise kliendile edastamine ja tasumisega seotud muude teadete ZABRA Äpp’i kaudu saatmine;

  5.1.7 äri- ja teenindustegevuse dokumenteerimine;

  5.1.8 kliendi kaebuste ja rikkumiste menetlemine;

  5.1.9 meeldetuletuste edastamine.

  5.2 Allpool kirjeldatud juhtudel töötleb ZABRA Solutions OÜ isikuandmeid ka teistel seaduslikel alustel nagu nõusolek, õigustatud huvi ja seadusest tulenev kohustus.

  5.3 Andmesubjekti (kliendi) nõusolekul võib ZABRA Solutions OÜ töödelda isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

  5.3.1 uudiskirjade edastamine;

  5.3.2 meeldetuletuste saatmine, va võla meeldetuletus;

  5.3.3 otseturustuse ja personaaliseeritud pakkumiste korraldamine;

  5.3.4 kliendi tarbijaharjumuste uurimine (kui isikustatud);

  5.3.5 tarbijamängude ja kampaaniate korraldamine.

  5.4 ZABRA Solutions OÜ-l on seaduse alusel õigus koguda ning töödelda kliendi isikuandmeid õigusaktidega sätestatud korras. Eelkõige õigusaktidest tulenevate ZABRA Solutions OÜ kohustuste täitmiseks (sh uurimisorganite, notarite, maksuhalduri, kohtutäiturite, kohtu seaduslikud korraldused, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisest tulenevad kohustused).

  5.5 ZABRA Solutions OÜ töötleb isikuandmeid ka oma õigustatud huvi alusel, mille olemasolu hindab ZABRA Solutions OÜ enne vastavat tüüpi töötlemist, arvestades seejuures andmesubjekti huve ja õiguseid. Õigustatud huvi alusel toimub mh järgnev töötlemine:

  5.5.1 klientide parem teenindamine, sh ZABRA tellimislahenduse kvaliteedi, kasutusaktiivsuse või kliendirahulolu mõõtmine, ning teenuste ja äritegevuse arendamine; kliendibaasi haldamine ja analüüsimine;

  5.5.2 kliendirahulolu ja turu-uuringute teostamine;

  5.5.3 kliendibaasi haldamine ja analüüs;

  5.5.4 kliendi maksekohustuse täitmise tagamine, sh kliendi maksevõimekuse ja usaldusväärsuse hindamiseks; kahju ärahoidmiseks või hüvitamiseks või nõuete maksmapanekuks või võla sissenõudmiseks;

  5.5.5 salvestada ja säilitada kõiki sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud kliendi teateid ja korraldusi, samuti muid toimingud, mis klient on teinud, ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks;

  5.6 Uus eesmärk. Juhul kui isikuandmete töötlemine toimub uuel eesmärgil võrreldes sellega, milleks isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine andmesubjekti antud nõusolekul, hindab ZABRA Solutions OÜ hoolikalt sellise uue töötluse lubatavust. Võttes selle kindlakstegemiseks, kas uuel eesmärgil töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks isikuandmeid algselt koguti, muuhulgas arvesse:

  5.6.1 seost nende eesmärkide, mille jaoks isikuandmeid koguti, ja kavandatava edasise töötlemise eesmärkide vahel;

  5.6.2 isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige andmesubjekti ja ZABRA Solutions OÜ vahelist seost;

  5.6.3 isikuandmete laadi, eelkõige seda, kas töödeldakse isikuandmete eriliike või süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud isikuandmeid;

  5.6.4 kavandatava edasise töötlemise võimalikke tagajärgi andmesubjektide jaoks;

  5.6.5  asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu, milleks võivad olla näiteks krüpteerimine ja pseudonümiseerimine.


  6. ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

  6.1 ZABRA Solutions OÜ-l on õigus kontrollida ja täiendada kliendi isikuandmeid avalikest allikatest ja muudest õiguspäraselt ligipääsetavatest allikatest.

  6.2 ZABRA Solutions OÜ teeb koostööd kolmandate isikutega, kellele ZABRA Solutions OÜ võib edastada (ja küsida, vastu võtta) vastava koostöö raames ja kvaliteetse teenuse osutamise eesmärgil andmeid, sh isikuandmeid. Sellisteks isikuteks võivad olla ZABRA Solutions OÜ äripartnerid, kliendirahulolu teenuseid pakkuvad ettevõtted, raamatupidamisteenuse pakkujad, makseteenuse osutajad, pilvemajutusteenuse pakkujad, riigiregistrite pidajad (nt rahvastikuregistrid, äriregistrid, krediidiregistrid, liiklusregistrid) võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, postiteenust tellivad, vahendavad või osutavad isikud jm asutused ja organisatsioonid, kellega ZABRA Solutions OÜ teeb koostööd tingimusel, et ZABRA Solutions OÜ volitab kasutuse minimaalses vajalikus ulatuses.

  6.3 ZABRA Solutions OÜ teeb koostööd kolmandate isikutega ja pärib nendelt kliendi isikuandmeid selleks, et kontrollida ja tagada kliendi andmete õigsus ja terviklikkus või enne ZABRA tellimislahenduse  võimaldamist kliendimaksevõime hindamiseks ja muude teenuse eelsete meetmete rakendamiseks või kliendipoolse kohustuste täitmiseks.


  7. PROFIILIANALÜÜS JA AUTOMATISEERITUD OTSUSED

  7.1 ZABRA tellimislahenduse  kasutamisel võib ZABRA Solutions OÜ teenuse osutamiseks (võlaõiguslikusse suhtesse astumiseks) teostada kliendi maksevõimekuse kontrolli, mida tehakse automaatotsuste ja kliendi profiilianalüüsimise abiga.

  7.2 Automatiseeritud töötlusel põhinev otsus tehakse ZABRA Solutions OÜ poolt arendatud infotehnoloogiliste lahendustega ja algoritmiga, ilma inimese sekkumiseta.

  7.3 Kliendi profiilianalüüsi teostamisel hindab ZABRA Solutions OÜ väljatöötatud algoritm kliendiga seotud asjaolusid võimaliku prognoosi tegemiseks, isegi kui mingit otsust ei tehta. Näiteks on profiilianalüüsiga tegemist juhul, kui ZABRA Solutions OÜ hindab kliendi maksevõimet või ostukäitumise eelistusi ning analüüsi tulemusena liigitab klienti mingisse kategooriasse.

  7.4 ZABRA Solutions OÜ kasutab profiilianalüüsi ja automatiseeritud töötlemist, et saata kliendile otseturundust, teha automatiseeritud otsuseid kliendi maksevõimekuse ja maksekäitumise hindamisel, juhtida riske ja jälgida tehinguid pettuste vältimiseks. Maksevõime kontrollimine on vajalik on vajalik ZABRA Solutions teenuse kliendile võimaldamiseks. Muu profileerimine toimub kas nõusoleku või seadusliku kohustuse alusel.

  7.5 ZABRA Solutions OÜ teeb automatiseeritud otsuseid kliendi maksevõime hindamisel selleks, et teha vastutustundlikke otsuseid enne kliendile ZABRA tellimislahenduse võimaldamist. ZABRA Solutions OÜ kasutab otsuse tegemisel teavet, mille klient on ise ZABRA Solutions OÜ-le esitanud, ning teavet, mis põhineb kliendi varasema maksekäitumise analüüsil, ning teavet, mille on ZABRA Solutions OÜ saanud avalikest ja eraõiguslikest registritest.


  8. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

  8.1 ZABRA Solutions OÜ tagab andmekaitse üldmäärusest tulenevad andmesubjekti õigused. Kliendil on isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevate eeltingimuste täitmisel järgnevad õigused:

  8.1.1 saada ZABRA Solutions OÜ-lt infot isikuandmete töötlemise kohta, kui kogutakse andmesubjekti isikuandmeid isikult endalt või muust allikast;

  8.1.2 saada juurdepääs endaga seotud andmetele;

  8.1.3 nõuda enda puudutavate ebaõigete faktidel põhinevate isikuandmete parandamist;

  8.1.4 nõuda puudutavate mittetäielike isikuandmete täiendamist, kui see on isikuandmete töötlemise eesmärki arvestades asjakohane;

  8.1.5 piirata isikuandmete töötlemist;

  8.1.6 kustutada isikuandmeid („õigus olla unustatud“);

  8.1.7 kanda üle või lasta üle kanda oma andmeid ühest süsteemist teise masinloetaval kujul;

  8.1.8 esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise, üksiku automaatotsuse tegemise või profileerimise kohta;

  8.1.9 saada teade oma isikuandmetega seotud rikkumisest.

  8.2 Kui klient leiab, et ZABRA Solutions OÜ on isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega ZABRA Solutions OÜ poole e-posti vahendusel andmekaitse@zabra.io.

  8.3 Lisaks eelmises punktis nimetatud õigusele on kliendil õigus kõikides enda isikuandmeid puudutavates küsimustes pöörduda nii ZABRA Solutions OÜ kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole (aadress Tatari 39, 10134 Tallinn; telefon +372 625 41 35, e-post info@aki.ee . Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee.

  8.4 ZABRA Solutions OÜ on kohustatud vastama kliendi taotlusele kokkuvõtlikus, arusaadavas ja hõlpsasti kättesaadavas vormis, kasutades selget ning lihtsat sõnastust. Kliendi taotlusele vastatakse võimaluse korral kliendi soovitud viisil. ZABRA Solutions OÜ andmekaitsespetsialist kinnitab isiku pöördumise ja/või taotluse kättesaamist seitsme (7) tööpäeva jooksul pärast e-kirja saamist. ZABRA Solutions OÜ teavitab klienti põhjendamatu viivituseta ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist andmesubjekti taotluse alusel tehtud toimingutest.

  8.5 Kliendil on õigus kaitsetingimuste punktis 5.2 toodud nõusolekud igal ajal tagasi võtta, esitades vastavasisulise kirjaliku teate ZABRA Solutions OÜ e-postile andmekaitse@zabra.io või seadistades endale sobivad eelistused ZABRA Äpp’is (eelistuste liigid: teavitused – selle kaudu saab klient sisse või välja lülitada teavitusi, mis tulevad telefonile, kui rakendus on taustal või kinni (teavitused ei tule, kui rakendusest on välja logitud); mängi helisid – lülitada teavituste helisid sisse või välja; keel – ZABRA Äpp on kättesaadav eesti, inglise ja vene keeles).

  8.6 Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu. See õigus ei kohaldu, kui isikuandmeid, mida klient palub kustutada, töödeldakse muul õiguslikul alusel, sh võla sissenõudmiseks. Nõusoleku suhtes kohaldatakse täiendavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduses tahteavalduse kohta sätestatut.


  9. ANDMETE SÄILITAMISE TÄHTAJAD

  9.1 ZABRA Solutions OÜ töötleb kliendiandmeid nii kaua kui on vajalik kliendiandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks või kehtivast õigusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

  9.2 Kliendiandmete säilitamise periood põhineb kliendi ja veebipoe sõlmitud müügilepingul, ZABRA Solutions OÜ õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisandmed 7 aastat).

  9.3 Säilitamistähtaja möödudes andmed anonüümitakse või kustutatakse, va kui esineb seda välistav asjaolu (nt õigusnõude kaitsmise vajadus).


  10. ZABRA Solutions VEEBILEHE KÜLASTAMINE JA KÜPSISTE KASUTAMINE

  10.1 Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida kasutaja külastab.

  10.2 ZABRA Solutions OÜ veebilehel kasutatakse küpsiseid eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat. Küpsiste abil saab ZABRA Solutions OÜ täiendada veebilehe sisu ja seeläbi pakkuda veel huvitavamat ja personaalsemat kogemust klientidele ja veebilehe külastajatele.

  10.3 ZABRA Solutions OÜ salvestab küpsiseid iga seadme ja veebilehitseja puhul, millega külastaja ZABRA Solutions OÜ veebilehte avab. Kui külastaja/klient kasutab erinevaid veebilehitsejaid või seadmeid või kustutab veebilehitseja ajaloo, küsib ZABRA Solutions OÜ uuesti küpsiste kasutamise eelistuste kohta.

  10.4 Küpsistest saab veebilehe külastaja loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. Veebilehe küpsiseid hoitakse kuu aega.

  10.5 Mõni ZABRA Solutions OÜ veebilehel kuvatav sisu pärineb välistelt teenuseosutajatelt, näiteks YouTube, Facebook ja Twitter. Nende kolmandate isikute pakutava sisu nägemiseks peab külastaja kõigepealt nõustuma nende eritingimustega. See nõusolek hõlmab nende küpsiste kasutamise põhimõtteid, mille üle ZABRA Solutions OÜ-l kontroll puudub.

  Lisateavet küpsiste ja nende blokeerimise kohta saad veebilehelt www.aboutcookies.org


  11. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTETE MUUTMINE

  11.1 ZABRA Solutions OÜ-l on õigus isikuandmete kaitse tingimusi ühepoolselt muuta, tuginedes isikuandmete kaitse seadusele.

  11.2 Isikuandmete kaitse tingimuste muutmisest teavitab ZABRA Solutions OÜ kliente ZABRA Solutions OÜ kodulehel ja ZABRA Äpp’i kaudu või muul viisil.

  11.3 Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud eesti, vene ja inglise keeles. Vaidluste korral käesoleva privaatsuspoliitika tingimustes lähtutakse eestikeelsest versioonist.

Naudi ostuvabadust. Telli ettemaksuvabalt ZABRA-ga.